O kancelarii

Na polskim rynku usług księgowych i doradczych jako jedni z pierwszych działamy od 1992 roku. Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, spółkami prawa handlowego oraz innymi przedsiębiorcami w zakresie doradztwa podatkowego oraz szeroko pojętych usług księgowych. W zależności od potrzeb Klientów łączymy kompetencje naszych ekspertów, którzy pracując w ramach interdyscyplinarnych zespołów, pomagają Klientom w różnych obszarach ich działania.


Skutecznie wspieramy firmy i przedsiębiorców w rozwiązywaniu ich problemów, wskazując sposoby, które pozwalają na budowanie wartości dodanej ich biznesu. Oferujemy usługi doradztwa podatkowego w pełnym zakresie zapewniając ich kompleksowy charakter. Chcemy i dążymy do tego, aby nasi Klienci mieli przeświadczenie, że z nami mogą się bezpiecznie rozwijać.


Kancelaria Doradców Podatkowych należy do Krajowej Izby Doradców Podatkowych co zobowiązuje nas do należytego wykonywania zawodu oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. Dzięki temu dostosowujemy się do bieżących potrzeb Klientów, oferując im zróżnicowane, elastyczne modele współpracy, a także kompetentne zespoły ekspertów.

Referencje

 

Możemy polecić współpracę z Kancelarią w zakresie doradztwa podatkowego. Współpraca nie budzi żadnych zastrzeżeń czy wątpliwości, oceniamy tę spółkę jako dobrego partnera do współpracy w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego.
Lion Broker
W imieniu Zarządu Orax Sp. z o.o. składamy podziękowania za pomoc w realizacji wymagających przedsięwzięć oraz wieloletnią współpracę.
ZARZĄD SPÓŁKI
Rekomendujemy współpracę z Kancelarią Podatkową - jest to rzeczowy i rzetelny Partner z którym współpracujemy od początku naszej działalności - serdecznie polecamy!
Fundacja Polskie Centrum Turystyki i Hotelarstwa
Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Kancelarią Podatkową, której Zespół cechuje świetne przygotowanie zawodowe, a zlecone czynności wykonywane są z należytą starannością, przy zachowaniu wysokich standardów obsługi klienta.
Zarząd Logotech

Oferta

KsięgowośćOferujemy szeroki zakres usług księgowych, ściśle dopasowanych do  potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Więcej


Doradztwo
Podatkowe

Skupiamy się na rozwiązaniach, które przynoszą realne korzyści dla naszych klientów. Dzięki wyjątkowemu podejściu, doświadczeniu i współpracy z najlepszymi ekspertami nie tylko proponujemy nowatorskie rozwiązania, ale również pomagamy przy ich wdrożeniu. 

Więcej
Kadry - PłaceCzęste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów; zewnętrzna obsługa kadr jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu kadrowego.

Więcej

 

Aktualności

Obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne
Do 31 maja należy uzyskać obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne.

Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących wymaga obowiązkowego zapoznania osób obsługujących kasę z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz uzyskania od pracownika oświadczenia potwierdzającego to.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Podstawa prawna:
„§ 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”

PORADNIK PRACODAWCY - ZFŚS
Podmioty zobowiązane do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2019 r.:
- jednostki budżetowe bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;
- pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty a także zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy -jednakże na wniosek organizacji związkowej.

Przedsiębiorstwa przekazują odpisy na działalność funduszu, co do zasady, w dwóch ratach i terminach:
do 31 maja - co najmniej 75% odpisów podstawowych,
oraz do 30 września - pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów - byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym).

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby środki na fundusz zostały przekazane przez pracodawcę w jednej wpłacie (przelewie). Przekazanie środków na zfśs po wyznaczonym terminie, np. po 31 maja, nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu (wyrok SN z 11 kwietnia 2012 r., III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54).
Wysokość wpłaty na fundusz ustala się na podstawie przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych u pracodawcy. Należy w niej uwzględnić wyłącznie pracowników (zatrudnionych w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy), pomijając osoby wykonujące pracę na innej podstawie, np. zleceniobiorców czy współpracujące osoby samozatrudnione.
Życzenia Świąteczne
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz wszystkiego najlepszego życzy
Zespół Kancelarii Podatkowej Grzegorz Pierchała, Bogusława Widuch
Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową
Państwa, które oferują korzystne formy opodatkowania, definiowane są jako kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. Poniżej przedstawiamy listę Ministerstwa Finansów według nowego projektu na rok 2019.

1) Księstwo Andory;
2) Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
3) Antigua i Barbuda;
4) Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
5) Królestwo Bahrajnu;
6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
7) Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
8) Wspólnota Dominiki;
9) Grenada;
10) Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
12) Republika Liberii;
13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
14) Republika Malediwów;
15) Republika Wysp Marshalla;
16) Republika Mauritiusu;
17) Księstwo Monako;
18) Republika Nauru;
19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
20) Republika Panamy;
21) Niezależne Państwo Samoa;
22) Republika Seszeli;
23) Saint Lucia;
24) Królestwo Tonga;
25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
26) Republika Vanuatu.
Prawa w zakresie kontroli podatkowej
O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej podatnik winien być zawiadomiony. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują wyjątki, gdy organ podatkowy nie zawiadomi o fakcie kontroli - wyjątki te zostaną omówione w kolejnych artykułach. Jednakże niezależnie od tego po wszczęciu kontroli, podatnik zostanie poinformowany o tym, dlaczego nie otrzymał takiego zawiadomienia.

Kontrolę rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Rozpoczęcie kontroli przed upływem 7 dni wymaga zgody lub wniosku. Jeżeli kontrola nie rozpocznie się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej rozpoczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

Kontrola podatkowa następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie mu legitymacji służbowej przez osobę, która przeprowadza kontrolę. W upoważnieniu do przeprowadzenia takiej kontroli znajduje się pouczenie o twoich podstawowych prawach i obowiązkach podczas kontroli.

Jeżeli podatnik nie zgadza się z ustaleniami kontroli może przedstawić swoje zastrzeżenia lub wyjaśnienia oraz jednocześnie wskazać wnioski dowodowe. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. Kontrolujący ma obowiązek ustosunkować się do uwag.
02.05.2019 biuro Kancelarii będzie zamknięte
Klientów zapraszamy po długim weekendzie

Kontakt

Kancelaria Doradców Podatkowych
G. Pierchała, A. Kędzierska-Adamczyk s.c.


ul. Adama Mickiewicza 29
(Wieża A piętro 13)
40-085 Katowice

Infolinia:
322014028
607270898
600228443 (sprawy ZUS)

NIP: 634-025-01-47
REGON: 271152346